دوره 11، شماره 41 - ( تابستان 1396 )                   جلد 11 شماره 41 صفحات 81-96 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه فقه و حقوق، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
2- گروه آمار، دانشگاه زابل، زابل، ایران. (نویسنده مسؤول)
چکیده:  
زمینه و هدف: هدف از انجام این ارزیابی ارتباط بین میزان آگاهی زنان باردار از مقررات فقهی و حقوقی و نگرش آنان به اسقاط عمدی جنین در زنان باردار شهرستان زابل است. روش به کاررفته در این پژوهش روش توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان باردار مراجعه‌کننده به بیمارستان امام علی (ع) شهرستان زابل در بهار و تابستان سال 95-1394 بود.
روش: 60 زن باردار به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده و از نمونه‌های در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق‌ساخته بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون تی مستقل، آنالیز واریانس یک‌طرفه و آزمون تعقیبی شفه) در سطح معناداری کم‌تر از 05/0 با کاربرد نرم‌افزار SPSS 22 استفاده گردید.
یافته‌ها: نتایج به دست‌آمده نشان داد، بین متغیرهای تحصیلات، میزان درآمد، میزان آگاهی از مقررات فقهی و حقوقی با میزان نگرش به سقط جنین رابطه معناداری وجود داشت، در حالی که در میان متغیرهای بررسی‌شده بین متغیرهای محل سکونت، سن با میزان نگرش به سقط جنین در سطح معناداری کم‌تر از 05/0 رابطه معناداری وجود نداشت.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه با نتایج تحقیق، ارتقای سطح آگاهی زنان از مقررات فقهی و حقوقی سقط جنین و فراهم‌ساختن امکانات لازم و برگزاری کلاس‌ها در جهت آگاه‌سازی زنان باردار از خطرات سقط گام بلندی در جهت کاهش سقط جنین و مرگ مادران و در نتیجه ارتقای کیفیت زندگی آنان می‌باشد.
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۵/۵/۲۳ | پذیرش: ۱۳۹۶/۲/۱۲