دوره 11، شماره 42 - ( پاییز 1396 )                   جلد 11 شماره 42 صفحات 41-64 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه پیام نور، مرکز نهاوند، نهاوند، ایران. (نویسنده مسؤول)
2- گروه الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه پیام نور، مرکز نهاوند، نهاوند، ایران
چکیده:  
باروری زوجه توسط اسپرم یا تخمک اهدایی یکی از شیوه‌های نوین باروری آزمایشگاهی محسوب می‌شود که متخصصین از آن جهت درمان ناباروری یکی از زوجین بهره می‌برند. در این تکنیک با نظارت پزشک زوجه نابارور توسط دریافت تخمک و یا اسپرم اهدایی قابلیت باروری پیدا می‌کند.
درمان ناباروری زوجه توسط گامت بیگانه موجب عکس‌العمل و مخالفت‌هایی از سوی فقهای فریقین شده است، خصوصاً این مخالفت در رابطه با باروری زوجه توسط اسپرم مرد بیگانه از صراحت بیشتری برخوردار است، به گونه‌ای که اکثر فقها این شق را مصداق زنا و مخالف با حفظ عفت زوجه تلقی نموده‌اند. با این استناد لازم است بررسی شود که آیا اهدای گامت به نحو مطلق حرام است؟ یا این‌که جواز آن نیز دور از تصور نیست؟ و به فرض جواز رعایت چه مسائلی در آن شرط است؟ آیا تجویز این روش دخالت در مقدرات الهی، وقوع زنا و هتک احتیاط در فروج را سبب نمی‌شود؟ لذا در این تحقیق ضمن پاسخ متقن به سؤالات مذکور به اثبات رسانده‌ایم که بهره‌گیری از این تکنیک به نحو مشروط مجاز است.
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۵/۸/۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۵/۱۴

فهرست منابع
1. Keye W, Chang R, Rebar W, Soules R. Unfertility, assessment and treatment. Translated by Karimzadeh MA, Falahatiyan A, Taheri R, Firouzabadi R. Yazd: Yazd Publication Institution; 1997. p.7. [Persian[
2. Frith L. Gamete Donation and Anonymity, the ethical and Legal debate. Human Reproduction 2001; 16: 818. ]Persian[
3. Dehkhoda A. Dictionary. Tehran: University of Tehran; 1958. [Persian]
4. Hor Ameli M. The means of the Shiite to collect Sharia issues. Beiroot: Darahia Arab heritage; 1992.] Arabic[
5. Salameh ZH. Children's Ties between Science and Science. Beiroot: Darahia Arab heritage; 1981. p.71. ]Arabic[
6. Basam MA. Children of Pipes. Islamic Jurisprudence Council Journal 1977. 1: 367. ]Arabic[
7. Ahmad A. New in Fattawi disease and human infertility. Ordon: Darolforghan; 1994. p.8-21.] Arabic[
8. Fazel Lankarani M. Collector issues. Qom: Amin Publication; 1998. Vol.1. p.568. ]Persian[
9. Makarem Shirazi N. A collection of a referendum message .Qom: The School of Emam Ali bin Abitaleb; 2002. Vol.2. Chapter.50. ]Persian[
10. Davish A. Fatwa collection. Qatar: Qatar State Magazine; 1980. p.518. ]Arabic[
11. Fakhr Razi M. Mafatihol Gheib. Qom: School of Ala'al al-Islam; 1993. Vol.6. p.297. [Arabic[
12. Hram Panahi SM. Artificial insemination. Ahle Beit Jurisprudence: Institution of Islamic jurisprudence (PBUH) 1997; 3(9-10): 130. ]Persian[
13. Ebrahim Qomi HA. Qomi Interpretation. Qom: Darol Ketab Institution; 1986. Vol.2. p.101. ]Persian[
14. Rohani MS. Al-Masal al-Mustawada. Qom: Darol etab Instiution; 1995. p.8-9. ]Persian[
15. Moaayed H. Issues of inferred jurisprudence. Qom: Shahid Printing; 2008. p.12. ]Persian[
16. Tabatabaee SMH. Almizan Interpretation. Translated by Musavi SMB. Qom: Islamic Publuication Office dependent on the community of lecturers in the seminary of Qom; 1996. Vol.15. p.15. ]Persian[
17. Noori MH. Mustardak al-Wasael and Musta'nat al-Masa'il. Qom: Alolbeit Institution; 1987. Vol 14. p.335. ]Arabic[
18. Qomi MM. Mustardak al-Wasael and Musta'nat al-Masa'il. Qom: Nashrol eslami Publication; 1995. p.81-83. ]Persian[
19. Khoyee SA. Referendum. Qom: Foundation to revive the ruins of Khoyee; 2002. Vol.11. p.126. ]Persian[
20. Shaltoot M. Ftwas. Qahere. Darol Fekr; 1990. p.213. ]Arabic[
21. Deibol Bagha M. The system of Islam in the Apha and ethics and legislation. Beiroot: Darolfekr; 1998. p.213. ]Arabic[
22. Vahid Khorasani H. Clarify Issues. Qom: Bagherol oloom School; 2000. p.2898. ]Persian[
23. Qaem O. Rulings of the fetus in Islamic Jurisprudence. Beiroot: House of Andalusia; 2001. p.281. ]Arabic[
24. Tantavi A. Alsoodi Fatwas. Beiroot: Darolmanah; 1999. p.103. ]Arabic[
25. Saneyee Y. Pezeshki Surveys. Qom: Meysam Tamar; 1998. p.110-130. ]Persian[
26. Bar MA. Industrialization and pipes. Journal of Islamic Fatwas comlex 1987. 1: 289. ]Arabic[
27. Javad A. Detailed in the history of the Arabs before Islam. Beiroot: Darolelm lelmalaeen; 1968. Vol.5. p.538. ]Arabic[
28. Jafari MT. Letters of jurisprudence. Tehran: Manshoorate Keramat Institution; 1999. Vol.1. p.307. ]Persian[
29. Abdol Eslam MH. Dictionary of language measures. Qom: School of Alaal al-Islami; 1984. Vol. p.478. ]Arabic[
30. Safi Golpayegani L. The guidance magazine. Qom: The guidance magazine; 1992. p.222. ]Persian[
31. Najafi MH. Jawaher al-Kalam in explaining the laws of Islam. Beiroot: Darahia Arab heritage; 1981. Vol. 29. p.258. ]Arabic[
32. Sadr SM. Beyond the doctrine. Beiroot: House of Lights; 1966. Vol.11. p.6. ]Arabic[
33. Raoul Duval A, Letur konirsch H, Frydman R. Aninymous OOcyte donation: A Psychological study of Recipient. Donors and children. Human Reproduction 1992; 7: 51-54.
34. McGee G, Brakman S, Gurmankin A. Gamete donation and Anonymity disclosure to children conceived with donor gamete should not be optional human Reproduction. Hum Reprod 2001; 16(10): 2033-2036.
35. Majlesi MB. Baharol-Anvar. Beiroot: Publication of Alvafa Institution; 1987. Vol.74. p.6-7, 15. ] Arabic[
36. Hakim MT. The General Principles of Comparative Jurisprudence. Beiroot: Andalus House; 1963. p.39. ]Persian[
37. Koleini MY. Osoolol Kafi. Beiroot: Dar Al-Fakr al-Mu'aser; 1982. Vol.5. p.541. ]Arabic[
38. Reza Nia Moaalem MR. Simulation of scientific, ethical, legal and jurisprudential considerations. Qom: Boostan Book; 2004. p.159. ]Persian[
39. Mohamadi A. Simulation of scientific, ethical, legal and jurisprudential considerations. Qom: Authority of the Supreme Leader; 1999. p.200. ]Persian[
40. Korgovi AP. Classical Classes in Medical Ethics. Tehran: Ministry of Health; 1994 .p.115.
41. Helli FM. Explain the benefits in explaining the problems of rules. Qom: Esmaiilian Publication؛ The first printing; 2008. Vol.4. p.469. ]Arabic[
42. Pakard V. Adasazan. Translated by Afshar Hassan. Tehran: Behbahani Publication; 1991. p.278. ]Persian[
43. Emami A. A comparative study of the percentage of Iran and France. Tehran: Publication of Tehran University; 1979. p.367. ]Persian[
44. Janati ME. Message clarifying issues. Qom: Ansariyan; 2003. p.500. ]Persian[
45. Khameneyee SA. Medical in the mirror of ijtihad. Qom: Ansariyan publication؛ the first printing; 1996. p.282. ]Persian[
46. Yazdi M. Artificial fertility and its jurisprudential ruling. Ahl al-Bayt Jurisprudence Magazine 1997; 2(5-6): 105. ]Persian[
47. Motahari A. Editorial. Qom: Dar Alalem Publications; 2002. p.190. ]Persian[
48. Beyhaghi AB. Sanan al-Kubri. The achievement of Mohammed Abdul Qadir Atta. Mecca: Daralbaz Office; 1993. Vol.4. p.368. ]Arabic[
49. Heathami A. Complex of appendages. Beiroot: Arabic Bookshop; 1987. Vol. 5. p.85. ]Arabic[
50. Georgi AQ. A comparative study of family law. Tehran: Publication of Tehran University; 2005. p.431. ]Persian[
51. Mostafavi SK. Mae Al-Fiqahi's Rule. Qom: Al Ma'darsin Society of Qom Seminary; 2001. p.298. ]Persian[
52. Maghrebi Tamimi N. Prayer for Jesus .Qom: Al-Alibat Institute (AS); 2006. Vol.1 p.309. ]Arabic[
53. Hosseini Sistani SA. Al-Masal al-Montaya. Qom: Ayatollah Sayyid Ali Sistani School; 2002. Vol.1. p.765. ]Persian[
54. Tabatabai MH. Islamic jurisprudence and jurisprudence. Najaf: Darulahalal; 2000. Vol.2. p.51. ]Persian[
55. Jaafari H. Investigation of Male Infertility, Diagnosis and Treatment. Tehran: Hayan; 2003. p.191. ]Persian[
56. Golpayegani MR. Treatise on the explanation of Al-Masaleh. Qom: Darul Quran al Karim; 2004. Vol.2. p.52. ]Persian[
57. Tabrizi MJ. New essay. Qom: Sarv Publication; 1991. p.2120. [Persian[
58. Keye W, Chang R, Rebar W, Soules R. Unfertility, assessment and treatment. Translated by Karimzadeh MA, Falahatiyan A, Taheri R, Firouzabadi R. Yazd: Yazd Publication Institution; 1997. p.7. [Persian[
59. Frith L. Gamete Donation and Anonymity, the ethical and Legal debate. Human Reproduction 2001; 16: 818. ]Persian[
60. Dehkhoda A. Dictionary. Tehran: University of Tehran; 1958. [Persian]
61. Hor Ameli M. The means of the Shiite to collect Sharia issues. Beiroot: Darahia Arab heritage; 1992.] Arabic[
62. Salameh ZH. Children's Ties between Science and Science. Beiroot: Darahia Arab heritage; 1981. p.71. ]Arabic[
63. Basam MA. Children of Pipes. Islamic Jurisprudence Council Journal 1977. 1: 367. ]Arabic[
64. Ahmad A. New in Fattawi disease and human infertility. Ordon: Darolforghan; 1994. p.8-21.] Arabic[
65. Fazel Lankarani M. Collector issues. Qom: Amin Publication; 1998. Vol.1. p.568. ]Persian[
66. Makarem Shirazi N. A collection of a referendum message .Qom: The School of Emam Ali bin Abitaleb; 2002. Vol.2. Chapter.50. ]Persian[
67. Davish A. Fatwa collection. Qatar: Qatar State Magazine; 1980. p.518. ]Arabic[
68. Fakhr Razi M. Mafatihol Gheib. Qom: School of Ala'al al-Islam; 1993. Vol.6. p.297. [Arabic[
69. Hram Panahi SM. Artificial insemination. Ahle Beit Jurisprudence: Institution of Islamic jurisprudence (PBUH) 1997; 3(9-10): 130. ]Persian[
70. Ebrahim Qomi HA. Qomi Interpretation. Qom: Darol Ketab Institution; 1986. Vol.2. p.101. ]Persian[
71. Rohani MS. Al-Masal al-Mustawada. Qom: Darol etab Instiution; 1995. p.8-9. ]Persian[
72. Moaayed H. Issues of inferred jurisprudence. Qom: Shahid Printing; 2008. p.12. ]Persian[
73. Tabatabaee SMH. Almizan Interpretation. Translated by Musavi SMB. Qom: Islamic Publuication Office dependent on the community of lecturers in the seminary of Qom; 1996. Vol.15. p.15. ]Persian[
74. Noori MH. Mustardak al-Wasael and Musta'nat al-Masa'il. Qom: Alolbeit Institution; 1987. Vol 14. p.335. ]Arabic[
75. Qomi MM. Mustardak al-Wasael and Musta'nat al-Masa'il. Qom: Nashrol eslami Publication; 1995. p.81-83. ]Persian[
76. Khoyee SA. Referendum. Qom: Foundation to revive the ruins of Khoyee; 2002. Vol.11. p.126. ]Persian[
77. Shaltoot M. Ftwas. Qahere. Darol Fekr; 1990. p.213. ]Arabic[
78. Deibol Bagha M. The system of Islam in the Apha and ethics and legislation. Beiroot: Darolfekr; 1998. p.213. ]Arabic[
79. Vahid Khorasani H. Clarify Issues. Qom: Bagherol oloom School; 2000. p.2898. ]Persian[
80. Qaem O. Rulings of the fetus in Islamic Jurisprudence. Beiroot: House of Andalusia; 2001. p.281. ]Arabic[
81. Tantavi A. Alsoodi Fatwas. Beiroot: Darolmanah; 1999. p.103. ]Arabic[
82. Saneyee Y. Pezeshki Surveys. Qom: Meysam Tamar; 1998. p.110-130. ]Persian[
83. Bar MA. Industrialization and pipes. Journal of Islamic Fatwas comlex 1987. 1: 289. ]Arabic[
84. Javad A. Detailed in the history of the Arabs before Islam. Beiroot: Darolelm lelmalaeen; 1968. Vol.5. p.538. ]Arabic[
85. Jafari MT. Letters of jurisprudence. Tehran: Manshoorate Keramat Institution; 1999. Vol.1. p.307. ]Persian[
86. Abdol Eslam MH. Dictionary of language measures. Qom: School of Alaal al-Islami; 1984. Vol. p.478. ]Arabic[
87. Safi Golpayegani L. The guidance magazine. Qom: The guidance magazine; 1992. p.222. ]Persian[
88. Najafi MH. Jawaher al-Kalam in explaining the laws of Islam. Beiroot: Darahia Arab heritage; 1981. Vol. 29. p.258. ]Arabic[
89. Sadr SM. Beyond the doctrine. Beiroot: House of Lights; 1966. Vol.11. p.6. ]Arabic[
90. Raoul Duval A, Letur konirsch H, Frydman R. Aninymous OOcyte donation: A Psychological study of Recipient. Donors and children. Human Reproduction 1992; 7: 51-54.
91. McGee G, Brakman S, Gurmankin A. Gamete donation and Anonymity disclosure to children conceived with donor gamete should not be optional human Reproduction. Hum Reprod 2001; 16(10): 2033-2036.
92. Majlesi MB. Baharol-Anvar. Beiroot: Publication of Alvafa Institution; 1987. Vol.74. p.6-7, 15. ] Arabic[
93. Hakim MT. The General Principles of Comparative Jurisprudence. Beiroot: Andalus House; 1963. p.39. ]Persian[
94. Koleini MY. Osoolol Kafi. Beiroot: Dar Al-Fakr al-Mu'aser; 1982. Vol.5. p.541. ]Arabic[
95. Reza Nia Moaalem MR. Simulation of scientific, ethical, legal and jurisprudential considerations. Qom: Boostan Book; 2004. p.159. ]Persian[
96. Mohamadi A. Simulation of scientific, ethical, legal and jurisprudential considerations. Qom: Authority of the Supreme Leader; 1999. p.200. ]Persian[
97. Korgovi AP. Classical Classes in Medical Ethics. Tehran: Ministry of Health; 1994 .p.115.
98. Helli FM. Explain the benefits in explaining the problems of rules. Qom: Esmaiilian Publication؛ The first printing; 2008. Vol.4. p.469. ]Arabic[
99. Pakard V. Adasazan. Translated by Afshar Hassan. Tehran: Behbahani Publication; 1991. p.278. ]Persian[
100. Emami A. A comparative study of the percentage of Iran and France. Tehran: Publication of Tehran University; 1979. p.367. ]Persian[
101. Janati ME. Message clarifying issues. Qom: Ansariyan; 2003. p.500. ]Persian[
102. Khameneyee SA. Medical in the mirror of ijtihad. Qom: Ansariyan publication؛ the first printing; 1996. p.282. ]Persian[
103. Yazdi M. Artificial fertility and its jurisprudential ruling. Ahl al-Bayt Jurisprudence Magazine 1997; 2(5-6): 105. ]Persian[
104. Motahari A. Editorial. Qom: Dar Alalem Publications; 2002. p.190. ]Persian[
105. Beyhaghi AB. Sanan al-Kubri. The achievement of Mohammed Abdul Qadir Atta. Mecca: Daralbaz Office; 1993. Vol.4. p.368. ]Arabic[
106. Heathami A. Complex of appendages. Beiroot: Arabic Bookshop; 1987. Vol. 5. p.85. ]Arabic[
107. Georgi AQ. A comparative study of family law. Tehran: Publication of Tehran University; 2005. p.431. ]Persian[
108. Mostafavi SK. Mae Al-Fiqahi's Rule. Qom: Al Ma'darsin Society of Qom Seminary; 2001. p.298. ]Persian[
109. Maghrebi Tamimi N. Prayer for Jesus .Qom: Al-Alibat Institute (AS); 2006. Vol.1 p.309. ]Arabic[
110. Hosseini Sistani SA. Al-Masal al-Montaya. Qom: Ayatollah Sayyid Ali Sistani School; 2002. Vol.1. p.765. ]Persian[
111. Tabatabai MH. Islamic jurisprudence and jurisprudence. Najaf: Darulahalal; 2000. Vol.2. p.51. ]Persian[
112. Jaafari H. Investigation of Male Infertility, Diagnosis and Treatment. Tehran: Hayan; 2003. p.191. ]Persian[
113. Golpayegani MR. Treatise on the explanation of Al-Masaleh. Qom: Darul Quran al Karim; 2004. Vol.2. p.52. ]Persian[
114. Tabrizi MJ. New essay. Qom: Sarv Publication; 1991. p.2120. [Persian[