گنجینه کتاب

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۱۳ | 

AWT IMAGE مجموعه کامل محشای قوانین و مقررات نظام سلامت

دوره سه جلدی "مجموعه کامل محشای قوانین و مقررات نظام سلامت" به اهتمام دکتر محمود عباسی، ابوالفضل اصغری و رضا وطنخواه توسط مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  و انجمن علمی حقوق پزشکی ایران منتشر شد. این دوره سه جلدی که کتاب اول آن به "قوانین مقررات بنیادی، ساختاری، حمایتی" و کتاب دوم آن به "قوانین و مقررات بهداشتی، درمانی، آموزشی و پژوهشی" و کتاب سوم آن به "قوانین و مقررات دارویی، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی" اختصاص دارد، نخستین و جامع ترین مجموعه‌ای است که در زمینه قوانین و مقررات نظام سلامت چاپ و منتشر می‌گردد. علاقمندان به منظور ابتیاع این مجموعه می‌توانند با انتشارات حقوقی به شماره تلفن 66724723-021 و یا همراه 09128331775 تماس حاصل نمایند.


AWT IMAGE

AWT IMAGE حقوق انتظامی پزشکی

کتاب حقوق انتظامی پزشکی تاًلیف دکتر محمود عباسی _ متخصص حقوق پزشکی و رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به سفارش سازمان نظام پزشکی چاپ و منتشر شد. این کتاب که مشتمل بر سه بخش: شوراهای حل اختلاف پزشکی  و مراجع قضایی و شبه قضایی، دادسرا و هیأت­های انتظامی نظام پزشکی و حدود اختیارات آنها و تخلفات انتظامی و پژوهشی و مجازات­های آن می­باشد در 304 صفحه قطع وزیری با قیمت 20000 تومان توسط انتشارات حقوقی چاپ و منتشر گردیده است. علاقمندان به تهیه کتاب می­توانند با شماره تلفن 66724723-021 و یا همراه 09128331775 تماس حاصل نمایید.


AWT IMAGE

AWT IMAGE حقوق جزای پزشکی

کتاب حقوق جزای پزشکی تاًلیف دکتر محمود عباسی _ متخصص حقوق پزشکی و رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به سفارش سازمان نظام پزشکی چاپ و منتشر شد.این کتاب که مشتمل بر سه بخش: جرایم خاص پزشک، جرایم مغایر با شئون پزشکی و تخلفات انتظامی پزشکی می­باشد در 331 صفحه قطع وزیری و با قیمت 7000 تومان توسط انتشارات حقوقی چاپ و منتشر گردیده است. علاقمندان به تهیه کتاب می­توانند با شماره تلفن 66724723-021 و یا همراه 09128331775 تماس حاصل نمایید.


AWT IMAGE

AWT IMAGE مسئولیت پزشکی

کتاب  مسئولیت پزشکی تاًلیف دکتر محمود عباسی _ متخصص حقوق پزشکی و رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی چاپ و منتشر شد.این کتاب که مشتمل بر دو بخش: مبانی مسئولیت پزشکی و قلمرو آن و ارکان مسئولیت پزشکی و شرایط آن می باشد و در 307 صفحه قطع وزیری و با قیمت 7000 تومان توسط انتشارات حقوقی چاپ و منتشر گردیده است. علاقمندان به تهیه کتاب می­توانند با شماره تلفن 66724723-021 و یا همراه 09128331775 تماس حاصل نمایید.


AWT IMAGE

AWT IMAGE اصول چهارگانه اخلاق زیستی از دیدگاه فقه اسلامی

کتاب اصول چهارگانه اخلاق زیستی از دیدگاه فقه اسلامی تاًلیف دکتر سهیلا صفایی و دکتر محمود عباسی _ متخصص حقوق پزشکی و رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی چاپ و منتشر شد. این کتاب که مشتمل بر دو بخش: مفهوم شناسی، مبانی و خاستگاه اصول چهارگانه اخلاق زیستی وجایگاه اصول چهارگانه اخلاق زیستی درفقه اسلامی می­باشد و در 279 صفحه قطع وزیری و با قیمت 15000 تومان توسط انتشارات حقوقی چاپ و منتشر گردیده است. علاقمندان به تهیه کتاب می­توانند با شماره تلفن 66724723-021 و یا همراه 09128331775 تماس حاصل نمایید.


AWT IMAGE

AWT IMAGE مجموعه کدهای اخلاق در پژوهش

کتاب مجموعه کدهای اخلاق در پژوهش تاًلیف دکتر محمود عباسی _ متخصص حقوق پزشکی و رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی چاپ و منتشر شد. این کتاب که مشتمل....:  می­باشد در 215 صفحه قطع وزیری و با قیمت 3000 تومان توسط انتشارات حقوقی چاپ و منتشر گردیده است. علاقمندان به تهیه کتاب می­توانند با شماره تلفن 66724723-021 و یا همراه 09128331775 تماس حاصل نمایید.


AWT IMAGE

AWT IMAGE اصول و راهنمای بین المللی ایدز و حقوق بشر

کتاب اصول و راهنمای بین­المللی ایدز و حقوق بشر ترجمه دکتر محمود عباسی_ متخصص حقوق پزشکی و رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی چاپ و منتشر شد. این کتاب که مشتمل بر سه فصل: اصول راهنما برا اقدام دولت، توصیه ­هایی برای پخش و اجرای اصول راهنمای ایدز و حقوق بشر و تعهدات بین المللی حقوق بشر و ایدز می­باشد در 160 صفحه قطع وزیری و با قیمت 2000 تومان توسط انتشارات حقوقی چاپ و منتشر گردیده است. علاقمندان به تهیه کتاب می­توانند با شماره تلفن 66724723-021 و یا همراه 09128331775 تماس حاصل نمایید.


AWT IMAGE

AWT IMAGE جرم شناسی پزشکی

کتاب جرم شناسی پزشکی تاًلیف یاسمن سعیدی نژاد، ناهید رضایی گوهربار و دکتر محمود عباسی_ متخصص حقوق پزشکی و رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی چاپ و منتشر شد. این کتاب که مشتمل بردو بخش:  آموزه­های پیشگیری از جرایم پزشکی و بررسی جرم شناسی خطاهای کیفری پزشکی می­باشد در 92 صفحه قطع وزیری و با قیمت 10000 تومان توسط انتشارات حقوقی چاپ و منتشر گردیده است. علاقمندان به تهیه کتاب می­توانند با شماره تلفن 66724723-021 و یا همراه 09128331775 تماس حاصل نمایید.


AWT IMAGE

AWT IMAGE سلامت الکترونیکی از منظر حقوق بین الملل

کتاب سلامت الکترونیکی از منظر حقوق بین الملل تاًلیف نسرین صالحی کیا و دکتر محمود عباسی _ متخصص حقوق پزشکی و رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی چاپ و منتشر شد. این کتاب که مشتمل بر دو بخش: مفهوم، گستره و چالش­های حقوقی سلامت الکترونیکی و بررسی اصول حاکم، دعاوی و جلوه های سلامت الکترونیکی می­باشد در 240 صفحه قطع وزیری و با قیمت 9500 تومان توسط انتشارات حقوقی چاپ و منتشر گردیده است. علاقمندان به تهیه کتاب می­توانند با شماره تلفن 66724723-021 و یا همراه 09128331775 تماس حاصل نمایید.


AWT IMAGE

AWT IMAGE الگوی برنامه درسی اخلاق پزشکی با رویکرد اسلامی

کتاب الگوی برنامه درسی اخلاق پزشکی با رویکرد اسلامی تاًلیف دکتر مرتضی خاقانی زاده، دکتر حسن ملکی و دکتر محمود عباسی  _ متخصص حقوق پزشکی و رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی چاپ و منتشر شد.این کتاب که مشتمل برسه بخش : مفهوم شناسی، مبانی و گستره اخلاق پزشکی اسلامی، مفاهیم بنیادین برنامه درسی دانشگاهی و ارائه الگوی اخلاق پزشکی اسلامی، می­باشد در 252 صفحه قطع وزیری و با قیمت 9000 تومان توسط انتشارات حقوقی چاپ و منتشر گردیده است. علاقمندان به تهیه کتاب می­توانند با شماره تلفن 66724723-021 و یا همراه 09128331775 تماس حاصل نمایید.


AWT IMAGE

AWT IMAGE درآمدی بر اخلاق زیستی

کتاب درآمدی بر اخلاق زیستی تاًلیف پروفسور عبدالعزیز ساشادینا، دکتر سید مصطفی محقق داماد و دکتر محمود عباسی_ متخصص حقوق پزشکی و رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی چاپ و منتشر شد. این کتاب که مشتمل بر سه بخش: علم، اخلاق و جمعه ،مبانی اخلاق زیستی و جهانی شدن اخلاق زیستی می­باشد در 314 صفحه قطع وزیری و با قیمت 8000 تومان توسط انتشارات حقوقی  چاپ و منتشر گردیده است. علاقمندان به تهیه کتاب می­توانند با شماره تلفن 66724723-021 و یا همراه 09128331775 تماس حاصل نمایید.


AWT IMAGE

AWT IMAGE حقوق و اخلاق در پژوهش­های پزشکی

کتاب حقوق و اخلاق در پژوهش­های پزشکی تاًلیف پروفسور اوروراپلومر، دکتر علیرضا زالی و دکتر محمود عباسی_ متخصص حقوق پزشکی و رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی چاپ و منتشر شد. این کتاب که مشتمل برسه بخش: مبانی حقوق واخلاق در پژوهش­های زیست پزشکی، ملاحظات حقوقی و اخلاقی درپژوهش­های زیست پزشکی و پژوهش درباره اعضا و بافت­ها می­باشد در 358 صفحه قطع وزیری و با قیمت 5000 تومان توسط انتشارات حقوقی چاپ و منتشر گردیده است. علاقمندان به تهیه کتاب می­توانند با شماره تلفن 66724723-021 و یا همراه 09128331775 تماس حاصل نمایید.


AWT IMAGE

AWT IMAGE سلامت معنوی از دیدگاه اسلام

کتاب سلامت معنوی از دیدگاه اسلام تاًلیف دکتر محمود عباسی _ متخصص حقوق پزشکی و رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به سفارش سازمان نظام پزشکی چاپ و منتشر شد. این کتاب که مشتمل بر دو بخش: مفهوم شناسی و شاخص­های سلامت معنوی و بررسی مبانی سلامت معنوی از دیدگاه اسلام می­باشد در 288 صفحه قطع وزیری با قیمت 10000 تومان توسط انتشارات حقوقی چاپ و منتشر گردیده است. علاقمندان به تهیه کتاب می­توانند با شماره تلفن 66724723-021 و یا همراه 09128331775 تماس حاصل نمایید.


AWT IMAGE

AWT IMAGE درآمدی بر عدالت در سلامت

کتاب درآمدی بر عدالت در سلامت تاًلیف مجید گنج بخش و دکتر محمود عباسی _ متخصص حقوق پزشکی و رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به سفارش سازمان نظام پزشکی چاپ و منتشر شد.این کتاب که مشتمل بر چهار بخش: مفاهیم بنیادین عدالت، سلامت و گستره آن ،عدالت از دیدگاه فلاسفه غرب و متفکران اسلامی، بهداشت و سلامت و عوامل موثر بر آن، اخلاق و عدالت در نظام سلامت می­باشد در 233 صفحه قطع وزیری با قیمت 9000 تومان توسط انتشارات حقوقی  چاپ و منتشر گردیده است. علاقمندان به تهیه کتاب می توانند با شماره تلفن 66724723-021 و یا همراه 09128331775 تماس حاصل نمایید.


AWT IMAGE

AWT IMAGE کاهش جنین از منظر فقه، حقوق و اخلاق

کتاب کاهش جنین از منظر فقه، حقوق و اخلاق  تاًلیف آرش امیری و دکتر محمود عباسی __ متخصص حقوق پزشکی و رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی چاپ و منتشر شد. این کتاب که مشتمل بر دو بخش: کاهش جنین و بررسی آن از دیدگاه اخلاق پزشکی، کاهش جنین از منظر فقه امامیه و حقوق موضوع می­باشد در 175صفحه قطع وزیری و با قیمت 12000 تومان توسط انتشارات حقوقی  چاپ و منتشر گردیده است. علاقمندان به تهیه کتاب می­توانند با شماره تلفن 66724723-021 و یا همراه 09128331775 تماس حاصل نمایید.


AWT IMAGE

AWT IMAGE نهاد اسلامی اخلاق در علم و فناوری آیسکو

کتاب نهاد اسلامی اخلاق در علم و فناوری آیسکو ترجمه و تالیفد کتر احسان شمسی گوشکی و دکتر محمود عباسی _ متخصص حقوق پزشکی و رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی چاپ و منتشر شد. این کتاب که مشتمل بر چهار ضمیمه: اخلاق پزشکی، اخلاق در پژوهش­های پزشکی، اخلاق و حقوق، کمیته های ارزیابی اخلاقی می­باشد در 102 صفحه قطع وزیری و با قیمت 4500 تومان توسط انتشارات حقوقی چاپ و منتشر گردیده است. علاقمندان به تهیه کتاب می­توانند با شماره تلفن 66724723-021 و یا همراه 09128331775 تماس حاصل نمایید.


AWT IMAGE

AWT IMAGE مطالعه تطبیقی پیوند اعضا

کتاب مطالعه تطبیقی پیوند اعضا تالیف دکتر محمود عباسی _ متخصص حقوق پزشکی و رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی چاپ و منتشر شد.این کتاب که مشتمل برسه بخش: پیوند اعضا در نظام­های مختلف حقوقی، گسترش حقوق بشر و چالش های نوین پیوند اعضا، پیوند اعضا در نظام حقوقی اسلام و ایران  می­باشد در 369 صفحه قطع وزیری و با قیمت 20000 تومان توسط انتشارات حقوقی  چاپ و منتشر گردیده است. علاقمندان به تهیه کتاب می­توانند با با شماره تلفن 66724723-021 و یا همراه 09128331775 تماس حاصل نمایید.


AWT IMAGE

AWT IMAGE مطالعه تطبیقی سقط جنین

کتاب مطالعه تطبیقی سقط جنین تالیف دکتر محمود عباسی _ متخصص حقوق پزشکی و رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی چاپ و منتشر شد. این کتاب که مشتمل برسه بخش: سقط جنین و بررسی آن از منظر اخلاق و ادیان؛ سقط جنین و بررسی آن در نظام های مختلف حقوقی، سقط جنین در نظام حقوقی اسلام و ایران می­باشد در 301 صفحه قطع وزیری و با قیمت 20000 تومان توسط انتشارات حقوقی چاپ و منتشر گردیده است. علاقمندان به تهیه کتاب می­توانند با شماره تلفن 66724723-021 و یا همراه 09128331775 تماس حاصل نمایید.


AWT IMAGE

AWT IMAGE پزشکی برای حقوقدانان

کتاب پزشکی برای حقوقدانان ترجمه و تالیف دکتر لادن عباسیان، دکتر مهرزاد کیانی و دکتر محمود عباسی_ متخصص حقوق پزشکی و رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی چاپ و منتشر شد. این کتاب که مشتمل بر پانزده فصل می­باشد در 311 صفحه قطع وزیری و با قیمت 7000 تومان توسط انتشارات حقوقی چاپ و منتشر گردیده است. علاقمندان به تهیه کتاب می­توانند با شماره تلفن 66724723-021 و یا همراه 09128331775 تماس حاصل نمایید.


AWT IMAGE

AWT IMAGE مطالعه تطبیقی حقوق بیماران

کتاب مطالعه تطبیقی حقوق بیماران تالیف _ لینن، گیورس و پینت، ترجمه دکتر باقر لاریجانی و دکتر محمود  عباسی متخصص حقوق پزشکی و رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی چاپ و منتشر شد. این کتاب که مشتمل بر ده فصل می­باشد در 275 صفحه قطع وزیری و با قیمت 7000 تومان توسط انتشارات حقوقی  چاپ و منتشر گردیده است. علاقمندان به تهیه کتاب می­توانند با شماره تلفن 66724723-021 و یا همراه 09128331775 تماس حاصل نمایید.CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 2766 بار   |   دفعات چاپ: 600 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Iranian Journal of Medical Law

Designed & Developed by : Yektaweb