فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی- حساب بانکی
واریز وجه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE با توجه به اینکه فصلنامه علمی- پژوهشی حقوق پزشکی، متعلق به بخش خصوصی است و هیچگونه حمایت مالی از انتشار آن به عمل نمی آید، بر اساس مصوبه شورای سیاستگذاری فصلنامه و به منظور تامین بخشی از هزینه­ های بررسی، طراحی جلد، صفحه آرایی، داوری، ویراستاری و نمایه سازی مقالات، مقرر گردید پس از بررسی اولیه مقاله در جلسه هیات تحریریه و تعیین داور، ادامه فرایند رسیدگی به مقاله پس از پرداخت مبلغ: 1/500/000 ریال (صد و پنجاه هزار تومان) قابل پرداخت: بانک ملت شعبه بیمارستان دی تهران 1939464763 بنام موسسه بین المللی حقوق پزشکی صورت می پذیرد. در صورت پذیرفته شدن مقاله جهت نمایه سازی، قبل از صدور گواهی پذیرش و نمایه سازی، نسبت به واریز مبلغ: 1/500/000 ریال (صد و پنجاه هزار تومان) دیگر به حساب فوق الذکر اقدام گردد.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی:
http://ijmedicallaw.ir/find.php?item=1.69.85.fa
برگشت به اصل مطلب