جلد 12 - ویژه‌ نامه حقوق بشر و حقوق شهروندی                   جلد 12 - ویژه‌ نامه حقوق بشر و حقوق شهروندی صفحات 51-61 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران
2- گروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران. (نویسنده مسؤول)
3- گروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران
چکیده:  
زمینه و هدف: شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان نهاد حافظ صلح و امنیت جهانی نقش مهمی در مخاصمات و نزاع‌های بین‌المللی دارد. جنگ‌ها نیز یکی از مواردی است که نقش شورای امنیت در آنان برجسته است. به‌طور مشخص، شورای امنیت، مواضع و رویکردهای مختلفی در قبال جنگ‌های عراق علیه ایران و کویت ابراز داشته که پژوهش حاضر به بررسی این مسأله می‌پردازد.
مواد و روش‌ها: روش مورد استفاده در پژوهش حاضر، توصیفی - تحلیلی است که تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز به شیوه استدلالی انجام شده است.
یافته‌ها: شورای امنیت به عنوان نهادی که متولی صلح و امنیت بین‌المللی محسوب می‌شود، رویکرد متعارض و دوگانه‌ای در قبال تجاوز عراق علیه ایران و کویت اتخاذ نموده است. به طوری‌که هم در مرحله آغاز جنگ، حین جنگ و پایان آن، دوگانگی در تصمیمات این نهاد موج می‌زند. عدم صراحت در صدور قطعنامه‌ها علیه متخاصم (عراق) علیه ایران و البته دریافت خسارت از عراق و اعطای آنان به کویت به عنوان بخش‌های مهمی از این دوگانگی محسوب می‌شود.
نتیجه‌گیری: وابستگی نهاد شورای امنیت به قدرت‌های جهانی و غربی، عدم استقلال در رأی، نادیده گرفتن حقوق کشورهای در حال توسعه و مستقل، داشتن حق وتو و بکارگیری آراء پنج قدرت اصلی به ضرر کشورهای مستقل و آزاد به عنوان مهم‌ترین انتقادات مطرح شده علیه شورای امنیت قابل طرح است که نمود بارز آن در جنگ عراق علیه ایران و کویت در مراحل صدور قطعنامه، مدیریت جنگ و دریافت خسارت از تجاوزگر نمود یافته است. به نظر می‌رسد دریافت خسارت از عراق و تنبیه سایر متجاوزان جنگی در خاورمیانه بتواند اعتباری دوباره برای این نهاد به وجود آورد.
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1397/5/25 | پذیرش: 1399/3/17