مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

1- ایجاد فضای گفتمان علمی در عرصه حقوق پزشکی

2- آسیب شناسی حقوقی مسائل و مشکلات نظام سلامت

3- بسط و  گسترش دانش علمی و تخصصی حقوق پزشکی

4- ارتقای جایگاه علمی حقوق پزشکی

5- فراهم نمودن زمینه تعامل علمی حقوق پزشکی

6- تلاش در جهت رفع نیاز های علمی و تحقیقی کشور در زمینه حقوق پزشکی

7- کمک به انتشار به موقع یافته های جدید پژوهشی در زمینه حقوق پزشکی به منظور گسترش مرزهای دانش

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی:
http://ijmedicallaw.ir/find.php?item=1.42.17.fa
برگشت به اصل مطلب